Notice: Undefined index: mime in /data/www/strelnicelero.cz/pb.strelnicelero.cz/plugins/system/plazart/includes/core/minify.php on line 122
ZBROJNÍ PRŮKAZ - Střelnice LERO - Příbram
TZ Young Fitness - шаблон joomla Новости

    Praha | E-shop

Zbrojní průkaz

Zbrojní průkaz

Pokud vlastníte zbrojní průkaz a přemýšlíte o jeho rozšíření, nebo ho nevlastníte a chtěli by jste, tak jste zde správně. V článku se dozvíte, jaké podmínky jsou kladeny ze zákona na žadatele o zbrojní průkaz, a co obnáší příprava na praktickou část zkoušky nebo naše Kompletní školení. 

TERMÍNY

Aktuálně přijímáme přihlášky na zkoušku z odborné způsobilosti, která proběhne 21. 2. 2019.

Kompletní školení bude probíhat návaznosti na určený termín zkoušky v sobotu 9.2.2019.

Příprava na praktickou část bude probíhat v termínech: 12.2.2019 a 20.2.2019.

Na termíny přípravy je možné si rezervovat termín přes náš on-line rezervační systém.

Vzhledem k vysokému zájmu a omezené kapacitě přijímání přihlášek Policií ČR, doporučujeme zájemcům aby se přihlásili co nejdříve.

JAK ZÍSKAT ZBROJNÍ PRŮKAZ

Zcela jednoduše, navštivte nás. Veškeré formality vyřešíme za Vás a přípravu ke zkoušce také zvládneme společně. A zkoušku vykonáte v pohodní naší střelnice a navíc jako absolventi kompletního školení  u nás získáte dárkový poukazy, které můžete uplatnit u nás. 

PŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

PŘÍPRAVA NA TEORETICKOU I PRAKTICKOU ČÁST ZKOUŠKY

Zcela jednoduše, navštivte nás. Veškeré formality vyřešíme za Vás a přípravu ke zkoušce také zvládneme společně. A zkoušku vykonáte v pohodní naší střelnice a navíc jako absolventi kompletního školení  u nás získáte dárkový poukazy, které můžete uplatnit u nás. Zajišťujeme pro Vás zajišťuje ucelenou přípravu jak teoretické tak praktické části zkoušky na zbrojní průkaz, které zahrnuje  i kompletní servis ohledně Vaší přihlášky a žádosti o vydání zbrojního průkazu, výuku a výcvik ve střelbě se zbraní, výklad zákona a vyhlášek upravující tuto problematiku. 
Kompletní školení je unikátní forma  přípravy k získání zbrojního, která zahrnuje i samotnou zkoušku odborné způsobilosti před zkušebním komisařem. 

 KOMPLETNÍ ŠKOLENÍ -  více informací

PŘÍPRAVA NA PRAKTICKOU ČÁST ZKOUŠKY

Naše příprava na praktickou část zkoušky Vás připraví na zvládnutí praktické části zkoušky odborné způsobilosti. Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou uchazečů o zbrojní průkaz.

 PŘÍPRAVA NA PRAKTICKOU ČÁST - více informací

SKUPINY ZBROJNÍHO PRŮKAZU

Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení nebo k provádění pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro skupinu F zbrojního průkazu. Doba platnosti zbrojního průkazu je 5 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 5 let.

 

Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin:

     • A – ke sběratelským účelům

     • B – ke sportovním účelům

     • C – k loveckým účelům

     • D – k výkonu zaměstnání nebo povolání

     • E – k ochraně života, zdraví nebo majetku

     • F – k provádění pyrotechnického průzkumu

 

PODMÍNKY ZÍSKANÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která splňuje tyto podmínky:

     • a) má místo pobytu na území České republiky
     • b) dosáhla předepsaného věku
     • c) je způsobilá k právním úkonům
     • d) je zdravotně způsobilá
     • e) je odborně způsobilá
     • f) je bezúhonná
     • g) je spolehlivá

VĚKOVÁ HRANICE PRO VYDÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

Zbrojní průkaz skupiny A, D, E nebo F lze vydat jen osobě starší 21 let.

 

Zbrojní průkaz skupiny B nebo C lze vydat jen osobě starší 18 let, pokud tento zákon nestanoví jinak. Zbrojní průkaz skupiny B lze vydat osobě starší 15 let, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba, jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání.

 

Zbrojní průkaz skupiny C lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště staršímu 16 let, pokud v osnovách školy či učiliště je zahrnuta výuka myslivosti a jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání. 

 

Zbrojní průkaz skupiny D lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště staršímu 18 let, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva.

 

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření. Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je žadatel o vydání zbrojního průkazu nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D je posuzujícím lékařem lékař zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči.

 

Držitel zbrojního průkazu skupiny D a F je povinen se podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře do 1 měsíce po uplynutí 30 měsíců od vydání zbrojního průkazu.

 

Zjistí-li posuzující lékař u držitele zbrojního průkazu změnu zdravotního stavu, která má za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti, je povinen vydat nový posudek o zdravotní způsobilosti a zaslat jej bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie; u držitele zbrojního průkazu skupiny D je povinen též informovat bez zbytečného odkladu zaměstnavatele.

 

Každý lékař, který zjistí nebo nabude důvodné podezření, že držitel zbrojního průkazu trpí nemocí, vadou nebo stavem, který vylučuje nebo omezuje držení nebo nošení zbraně, poučí jej o této skutečnosti a oznámí ji bez zbytečného odkladu posuzujícímu lékaři. Posuzující lékař pak postupuje podle odstavce 3.

 

V případech uvedených v odstavci 3 je držitel zbrojního průkazu povinen dostavit se na vyzvání posuzujícího lékaře v určeném termínu k tomuto lékaři a podrobit se před vydáním nového posudku o zdravotní způsobilosti potřebnému vyšetření. Nemůže-li se držitel zbrojního průkazu k vyšetření dostavit ze závažných důvodů, musí tak učinit nejpozději do 1 měsíce od termínu určeného posuzujícím lékařem. Pokud se držitel zbrojního průkazu k vyšetření nedostaví, posuzující lékař tuto skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie.

 

Požadavky na zdravotní způsobilost podle odstavce 1, druhy prohlídek, jejich obsah, obsah lékařského posudku a dobu jeho platnosti, dále určení nemocí, vad a stavů, kdy nelze vydat kladný posudek nebo kdy jej lze vydat pouze za předpokladu odborného vyšetření specialistou, stanoví prováděcí právní předpis.

 

BEZÚHONOST

Za bezúhonného podle tohoto zákona se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem:

     • a) vlastizrady, rozvracení republiky, teroru, teroristického útoku, záškodnictví, sabotáže, vyzvědačství, válečné zrady, účasti na zločinném spolčení, obecného ohrožení, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny, vraždy nebo genocidia, za který byl uložen výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let nebo mladistvému trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 5 až 10 let.
     • b) uvedeným v písmenu a), za který byl uložen trest odnětí svobody na 5 až 12 let, nebo úmyslným trestným činem proti životu a zdraví, proti svobodě a lidské důstojnosti nebo jiným úmyslným trestným činem spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest odnětí svobody převyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody neuplynulo alespoň 20 let.
     • c) uvedeným v písmenu a) nebo b) nebo jiným úmyslným trestným činem, jestliže od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest byl uložen,

     • 1. neuplynulo alespoň 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky
     • 2. neuplynulo alespoň 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest než trest odnětí svobody 
     • 3. neuplynuly alespoň 3 roky, jestliže bylo upuštěno od potrestání, podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem, upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému anebo podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému nebo byla sice vyslovena vina, ale nebyl uložen trest v trestním řízení, v němž došlo k pokračování trestního stíhání na žádost obviněného anebo obžalovaného 11e) nebo nebylo uloženo trestní opatření poté, co bylo odstoupeno od trestního stíhání mladistvého podle zvláštního právního předpisu 11f).
     • d) spáchaným z nedbalosti za porušení povinností v souvislosti s držením, nošením nebo používáním zbraně nebo střeliva, pokud od právní moci rozsudku neuplynuly alespoň 3 roky.

Za bezúhonného podle tohoto zákona se také nepovažuje ten, kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z trestných činů uvedených v odstavci 1. Doba, po kterou není osoba považována za bezúhonnou, je obdobná jako v odstavci 1.

Za bezúhonného podle tohoto zákona se v případně žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny F nebo zbrojní licence skupiny K nepovažuje také ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem porušování předpisu o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, útoku na státní orgán, útoku na veřejného činitele, nedovoleného ozbrojování, vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků, nedovolené výroby a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné látky, hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení, podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje, válečné krutosti, persekuce obyvatelstva nebo jiným trestným činem spáchaným se zbraní.

Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku restů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu.

 

SPOLEHLIVOST

Za spolehlivého podle tohoto zákona se nepovažuje ten:

    • a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil

    • b) kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky

    • c) kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku

    • 1. na úseku zbraní a střeliva

    • 2. na úseku používání výbušnin

    • 3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

    • 4. na úseku obrany České republiky

    • 5. proti veřejnému pořádku

    • 6. proti občanskému soužití

    • 7. proti majetku

    • 8. na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby

Kde jsme?

Kontakt

STŘELNICE LERO PŘÍBRAM

Dlouhá 200
261 01, Příbram II

Telefon:+420 605 757 993
Email:pribram@strelnicelero.cz

newsletter